Historia, vision och värdegrund

Historia
Kungälvs Simsällskap (KSS) bildades 1965 av simentusiaster som värnade om simningens utveckling och fortlevnad i Kungälv. De startade en insamling som blev lyckad och simbadet nere vid Nordre älv kunde byggas. 

1979 var det en av grundarna, Knut Rosén, som tog babysimmet till Sverige och vi var bland de första föreningarna att implementera det i vår verksamhet.

År 1991 brann simhallen vid Nordre älv ner och under nästan fyra år stod Kungälv utan simhall. Men den 19 augusti 1995 invigdes Oasen, en kombinerad sim- och ishall, där vi nu har merparten av vår verksamhet. Undantag är sommarsimskolan som bedrivs i utesimbadet (gamla simbadet).

En ny simhall planeras byggas vid Yttern under senare delen av 2020-talet. 

 

Vision & Värdegrund
Kungälvs Simsällskap ska vara en attraktiv förening där alla känner glädje och gemenskap oavsett ambitionsnivå. 

Föreningen ska hålla god kvalitet gällande kompetens och kontinuitet i såväl bredd- som tävlingsverksamhet. Detta innebär för Kungälvs Simsällskap: utbildade tränare, instruktörer samt ledare med förmågan att möta varje individ på dess nivå såväl idrottsligt som socialt.

 

Glädje & Hälsa
Kungälvs Simsällskap är en förening där vi tillsammans verkar för en känsla av gemenskap, samhörighet och glädje som en viktig del av simidrotten. Vi vill därtill skapa förståelse för en hälsosam livsstil där vi respekterar varandras olikheter utan fördomar och diskriminering.Tydlighet
Kungälvs Simsällskap håller sina medlemmar informerade om den verksamhet föreningen bedriver. Informationen ska vara lättillgänglig och delges våra medlemmar på lika villkor. 
Tydligt ledarskap ska genomsyra föreningen där ansvarsområden, uppdrag och roller respekteras. Lyhördhet och transparens ska genomsyra kommunikationen mellan föreningens medlemmar.

 

Delaktighet & Engagemang
Kungälvs Simsällskap välkomnar alla att bli medlemmar och engagera sig i vad som främjar en god föreningskultur och därtill verka för en miljö som främjar dialog, delaktighet och öppenhet i alla led.

 

Utveckling
Föreningens ledning ska ges möjlighet att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom simidrotten, såväl på lokal som på nationell nivå.
Ledare ska ges förutsättningar att utvecklas i sin ledarroll för att kunna bedriva god simutbildning för våra aktiva. Individen skall bemötas med respekt för dennes önskan till utveckling mot uppsatta mål. Då uppföljning och utvärdering i dialog med ledaren blir en naturlig del i processen.